logo3bfb logo removebg

  • Przyjmujemy dzieci od 1 roku życia.
  • Czesne 900,00 PLN miesięcznie.
  • Wyżywienie płatne 13,50 PLN dziennie.

Motto naszego żłobka to „WSPÓLNA ZABAWA”, w którą wplecione są elementy obserwacji i uczestnictwo w eksperymentach, kierowanych przez opiekunów. Taka forma przeżywania świata i związanych z tym bodźców umożliwia nabycie nowych wiadomości i umiejętności dotyczących otoczenia w którym żyją. Inspirowanie dzieci do wzbogacania wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym czy modelowanie systemu wartości, poznanie nazw różnorodnych elementów z otoczenia, to cel, do którego wspólnie dążymy. Opiekunowie poprzez wzmacnianie ciekawości i samodzielności dzieci, kształtują odpowiednie czynności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne przez wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu. Rozwój poznawczy dziecka to głównie zwiększenie umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji docierających do maluszka z zewnątrz. Tempo rozwoju każdego dziecka zależy od jego indywidualnych możliwości, od środowiska w którym przebywa oraz od własnej aktywności i chęci.
Naturalny rozwój dziecka wspieramy poprzez zabawy ruchowe, muzyczne i plastyczne.
Zajęcia plastyczne pobudzają wyobraźnię i kreatywność maluchów oraz stanowią okazję do stymulowania rozwoju zdolności manualnych i usprawniania pracy małych rączek. dzieci korzystają z różnych technik plastycznych (plastelina, bibuła, farby, kredki, ścinki materiałów itp.), dostosowanych do ich umiejętności i wieku. Najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie efekt końcowy.

Kadra w Żłobku „Olkuskie Smerfy” to zespół wykształconych, wykwalifikowanych i kreatywnych opiekunek dbających o ciepłą oraz przyjazną atmosferę.
W podejmowanych działaniach opiekuńczo-wychowawczych „ciocie” stymulują wszystkie sfery osobowości dzieci, dbając o ich właściwy rozwój. W swojej pracy wykorzystują najnowsze metody, koncepcje i formy pracy, które gwarantują fachową opiekę i wychowanie.
W naszym Żłobku pracują osoby uzdolnione plastycznie, muzycznie, co pozwala na rozwijanie oraz kreowanie indywidualnych zainteresowań, talentów u każdego dziecka. Wszelkie podejmowane działania wychowawcze budują samodzielność, sprawność ruchową, rozwój emocjonalny i umysłowy oraz dojrzałość społeczną dziecka opartą na wzajemnej współpracy i relacji między wychowawcami a rodzicami.
Kadra wypełnia swoje zadania, wyznając zasadę – „Każde dziecko jest odrębną jednostką wymagającą indywidualnego podejścia. Każde dziecko posiada swoiste uzdolnienia, możliwości oraz ograniczenia”.
Wszelkie zabawy odbywają się w miłej, serdecznej, przyjacielskiej atmosferze, gdzie stawiane zadania dostosowane są odpowiednio do możliwości, potrzeb, zainteresowań oraz wieku dziecka.